சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் – எழுத்தாளர் திரு. சயந்தன்