சித்திரை இசை விழா – பாவேந்தர் கவிமேடை

பாவேந்தர் கவிமேடை

நியூசெர்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கான பாரதிதாசன் கவிதை ஒப்பித்தல் போட்டி.
போட்டி விதிமுறைகள், இடம், நாள்,நேரம் மற்றும் பதிவு செய்ய