சித்திரை இசை விழா

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் சித்திரை இசை விழா

  • 2:30 PM

13
Apr 2019

பெண் விடுதலையே சமூக விடுதலை

பொள்ளாச்சியில் பாதிக்கப் பட்ட பெண்களுக்கு ஆதரவளிக்க, நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை நடத்திய ஒரு விழிப்புணர்வுக் கூட்டம்.

  • 4:30 PM - 6 PM

16
Mar 2019

2018 Tax Reform

2018 வருமானவரி குறித்த விளக்க, நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை நடத்திய ஒரு சிறப்புப் பல்வழி அழைப்புக் கூட்டம்.

  • 8:30 PM
  • Conference call

15
Mar 2019